Lierac Ελλάδα

Πολιτική Απορρήτου

Ο παρόν Ιστότοπος είναι ιδιοκτησία της εταιρείας "Laboratorie Native Hellas MAE" που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής επί των οδών Περικλέους, αρ. 32 και Παπανικολή αρ. 62,  Τ.Κ. 15232 και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ 997802020  και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας Info.gr@laboratoire-native.com, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 2106086400, (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ). 

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που συνδέονται με τον Ιστότοπος

Ο Ιστότοπος της Εταιρείας είναι πνευματικό δημιούργημα και προστατεύεται από το Δίκαιο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα, φωτογραφίες, κείμενα, εικονογραφήσεις, λογότυπα, ακολουθίες κινούμενες ή όχι, με ήχο ή όχι, γραφήματα, κλπ. που βρίσκονται στον παρόντα Ιστότοπο είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας Laboratorie Native ή των θυγατρικών της, εφεξής αποκαλούμενες ως η Εταιρεία. Κανένα δικαίωμα χρήσης δεν δύναται να  αποδοθεί σε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντα Ιστότοπου. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διώκει κάθε προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της.   

Κάθε χρήση, αναπαραγωγή/απεικόνιση, ολοσχερής ή τμηματική, προσαρμογή ή τροποποίηση του  Ιστότοπου ή οποιουδήποτε από τα στοιχεία που τον συνθέτουν, οποιαδήποτε φύσης κι αν είναι και επί οποιουδήποτε μέσου κι αν πραγματοποιηθούν, απαγορεύεται ρητώς.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την αξιοπιστία, την ακρίβεια και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που προσκομίζονται στον Ιστότοπο, ωστόσο, το σύνολο των πληροφοριών που είναι προσβάσιμες μέσω του Ιστότοπού της,  παρέχονται χωρίς επεξεργασία. Η Εταιρεία δε δίνει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και δε φέρει ευθύνη ούτε για την ακρίβεια ούτε για τα σφάλματα ούτε ακόμη και για τις παραλείψεις που περιλαμβάνει ο Ιστότοπος. Ο χρήστης είναι μόνος υπεύθυνος για τη χρήση των πληροφοριών αυτών.

Η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, άμεση ή έμμεση, όποια κι αν είναι τα αίτια, η προέλευση, η φύση ή  οι συνέπειες που προκύπτουν λόγω της πρόσβασης του οποιουδήποτε στον Ιστότοπο ή της αδυναμίας πρόσβασης σε αυτόν, ή ακόμα και της χρήσης του Ιστότοπου ή/και της πίστης που δίδεται σε οποιαδήποτε πληροφορία προέρχεται, άμεσα ή έμμεσα από αυτόν.  

Ο χρήστης δεσμεύεται να μη διαβιβάσει σε αυτόν τον Ιστότοπο καμία πληροφορία που να δύνανται να επιφέρει την αστική ή ποινική της ευθύνη, ενώ δεσμεύεται σχετικά, να μην αποκαλύπτει, μέσω του συγκεκριμένου Ιστότοπου, παράνομες πληροφορίες, αντίθετες με τη δημόσια τάξη ή συκοφαντικές.

Οι εξωτερικοί Ιστότοποι της Εταιρείας με σύνδεσμο υπερκειμένου(hyperlink) στον παρόντα Ιστότοπο δεν τελούν υπό τον έλεγχο της Εταιρείας που, κατά συνέπεια, αποποιείται κάθε ευθύνης έναντι του περιεχομένου τους.  Αυτοί οι σύνδεσμοι προς άλλους Ιστότοπους δεν αποτελούν, σε καμία περίπτωση, έγκριση ή σύμπραξη μεταξύ της Εταιρείας και αυτού του Ιστότοπου. Οι Ιστότοποι αυτοί υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης και πολιτικές της ιδιωτικής ζωής. 

 

 

Προσωπικά Δεδομένα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Εταιρεία μπορεί να συλλέγει προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον χρήστη στο πλαίσιο της  περιήγησής του στον Ιστότοπο. Η Εταιρεία δεσμεύεται να συλλέγει μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών για τουςοποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

 

Ανάλογα με την περίπτωση, αυτές οι επεξεργασίες εφαρμόζονται από την Εταιρεία εάν ο χρήστης έχει συναινέσει, εάν αυτές οι επεξεργασίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ του χρήστη και τηςΕταιρείας, εάν πληρούν ένα έννομο συμφέρον της Εταιρείας ή για τη συμμόρφωση στην ισχύουσα νομοθεσία.

 

Οι επεξεργασίες που υλοποιούνται από την η Εταιρεία έχουν ως κύριο σκοπό:

·Να επιτρέπουν την πλοήγηση στον Ιστότοπο

·Να παρέχουν στον χρήστη το σύνολο των υπηρεσιών που είναι προσβάσιμες μέσω του Ιστότοπου

·Τη δημιουργία και τη διαχείριση του λογαριασμού του χρήστη

·Τη διεκπεραίωση των παραγγελιών του χρήστη

·Τη διαχείριση της συμμετοχής του χρήστη σε εμπορικές πράξεις, σε παιχνίδια-διαγωνισμούς ή σε προγράμματα πιστότητας που προτείνει η Εταιρεία

·Την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, εφόσον έχει συναινέσει ο χρήστης

·Την εξατομίκευση των λειτουργιών του Ιστότοπου σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη

·Τη διεκπεραίωση των αιτημάτων του χρήστη

·Την ανάλυση των αγοραστικών συνηθειών του χρήστη

·Τη διασφάλιση και τη βελτίωση της καλής λειτουργίας του Ιστότοπου

·Την εγγύηση της ασφάλειας του Ιστότοπου

·Την κατάρτιση στατιστικών αναλύσεων και την ανάλυση της επισκεψιμότητας του Ιστότοπου

 

Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός χαρακτήρας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και οι πιθανές συνέπειες της άρνησης παροχής απάντησης αναφέρονται κατά τη στιγμή της συλλογής τους.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται θα τηρούνται από τις υπηρεσίες της Εταιρείας για την περίοδο που είναι απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεγεί και, κατά περίπτωση, κατά τη διάρκειατων σχετικών νομικών απαιτήσεων. Η τήρησή τους θα γίνεται αποκλειστικά για τη χρήση τους από την Εταιρεία και τους εμπορικούς εταίρους της (π.χ. πάροχος logistics...) ή τους τεχνικούς εταίρους της.

 

Για την αυστηρή εφαρμογή των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω, τα δεδομένα αυτά μπορούν να μεταφερθούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους παρόχους τεχνικών υπηρεσιών της Εταιρείας. Αυτές οι μεταφορές θα διεξάγονται υπόσυνθήκες που να εξασφαλίζουν την προστασία και την ασφάλεια των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το θέμα.


 


 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και τις ισχύουσες εθνικές νομοθεσίες, ο χρήστης έχει δικαιώματα πρόσβασης, διαγραφής και διόρθωσης των δεδομένων που τον αφορούν, καθώς και τοδικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών των δεδομένων. Έχει επίσης το δικαίωμα να καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την τύχη των προσωπικών του δεδομένων μετά τον θάνατό του.

 

Η άσκηση του δικαιώματος διαγραφής και του δικαιώματος εναντίωσης σχετικά με τα υποχρεωτικά δεδομένα που αφορούν τον χρήστη ενδέχεται να εμποδίσουν τον χρήστη να χρησιμοποεί όλες ή μέρος των λειτουργιών του Ιστότοπου.

 

Ο χρήστης μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του γράφοντας στο Info.gr@laboratoire-native.com ή μέσω ταχυδρομείου στην Laboratorie Native - Περικλέους 32, Χαλάνδρι,Αττική, 15232.Κάθε αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει επώνυμο, όνομα, ταχυδρομική και/ή ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη και να συνοδεύεται από αντίγραφο ταυτότητας του τελευταίου.

Εν συνεχεία θα σταλεί μια απάντηση εντός ενός μήνα από την παραλαβή της αίτησης.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Εταιρεία δεσμεύεται να αναλάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων του χρήστη.

Ωστόσο, δεδομένων των χαρακτηριστικών του Διαδικτύου, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την εξάλειψη κάθε κινδύνου καταχρηστικής χρήσης των δεδομένων.

Εφόσον υπάρχει προηγούμενη συγκατάθεση, η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη για να του στέλνει ενημερωτικές επιστολές (Newsletter).

 

Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει αυτό το είδος πληροφοριών, μπορεί να διαγραφεί κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο διαγραφής που εμφανίζεται σε κάθε ενημερωτική επιστολή που αποστέλλεται.


 


 

NEWSLETTER

 

Εφόσον υπάρχει προηγούμενη συγκατάθεση, η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη για να του στέλνει ενημερωτικές επιστολές (Newsletter).

 

Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει αυτό το είδος πληροφοριών, μπορεί να διαγραφεί κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο διαγραφής που εμφανίζεται σε κάθε ενημερωτική επιστολή που αποστέλλεται.

 

 

Cookies 

Η Laboratorie Native διατηρεί το δικαίωμα αποθήκευσης cookies στον υπολογιστή των επισκεπτών του διαδικτυακών Ιστοτόπων της.  Γενικά, καταγράφει τις πληροφορίες σχετικά με την πλοήγηση του υπολογιστή σας στον Ιστότοπό μας  (τις σελίδες που είδατε, την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης, κλπ.) τις οποίες θα μπορούμε να διαβάσουμε κατά τις μεταγενέστερες επισκέψεις σας.  Η χρήση των cookies αποσκοπεί, συνεπώς, στη βελτίωση των υπηρεσιών μας και στην εξατομίκευση της επόμενης επίσκεψής σας στους Ιστότοπούς μας.

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα ένστασης  στην καταχώρηση των « cookies » ή στην τροποποίηση των παραμέτρων αποδοχής, παραμετροποιώντας τις διαδικτυακές επιλογές του browser σας. 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα σχετικά για τα cookies εδώ. http://www.youronlinechoices.com/gr/ 

 

Πρόσβαση στον Ιστότοπο

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, λύσει μονομερώς, αναστείλει ή διακόψει, ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο και στη διακριτική της ευχέρεια, την πρόσβαση στο σύνολο ή σε τμήμα του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου, κυρίως, του περιεχομένου, των λειτουργιών ή των ωρών διαθεσιμότητας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

Φιλοξενία

Ο Ιστότοπος της Εταιρείας φιλοξενείται από την Εταιρεία Google που βρίσκεται στη διεύθυνση 8 Rue de Londres, 75009 Παρίσι – Γαλλία – +33 (0)1 42 68 53 00

 

Δημιουργία του Ιστότοπου

Ο παρόν Ιστότοπος πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Emakina με έδρα στη διεύθυνση 84 Boulevard Sébastopol, 75003 Παρίσι – Γαλλία – +33 (0)1  44 54 52 80 – hello@emakina.fr


 

Newsletter #LIERAC

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα νέα μας προϊόντα, τις αποκλειστικές μας προσφορές, τις συμβουλές ομορφιάς και τις εκδηλώσεις μας. Με την εγγραφή μου στο ενημερωτικό δελτίο, συμφωνώ ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μου αποστέλλονται τα νέα της Lierac. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρακτικές μας όσον αφορά τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου μας.

To email σας :

Γενικές πληροφορίες
Ακολουθήστε μας

Copyright © 2022 - Laboratoire Native

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.